Služby

Poskytujeme všetky notárske služby

Na počkanie…

 

Notár osvedčuje, že podpisujúca osoba listinu vlastnoručne podpísala, alebo podpis na listine uznala za svoj vlastný. Pre osvedčenie podpisu musíte prísť osobne. Notár týmto úkonom neosvedčuje pravdivosť skutočností uvedených v listine. Aj pri tomto úkone platí, že notár môže osvedčiť podpis iba na listine, ktorej obsah vie posúdiť.

Budete potrebovať

  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)
  • listinu (ktorú podpisujete)

 

Notár osvedčuje správnosť kópie listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť jej obsah. Ak notár neovláda jazyk, v ktorom je listina vyhotovená, vyzve žiadateľa o zabezpečenie úradného prekladu do štátneho jazyka. Osvedčujeme kópie vyhotovené v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

Budete potrebovať

  • listinu (originál, alebo osvedčenú kópiu listiny, z ktorej chcete osvedčenú kópiu vyhotoviť)

 

Obchodný register a zbierka listín sú verejne dostupné. Notár vydá žiadateľovi výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je.

Vyhotovenie výpisu trvá približne 30 minút.

Budete potrebovať

  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)
  • názov alebo IČO spoločnosti

Na objednaný termín…

Vo forme notárskej zápisnice vypracovávame všetky druhy zmlúv podľa občianskeho a obchodného práva, najmä kúpne, darovacie zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena (napr. právo doživotného užívania nehnuteľnosti v prípade jej prevodu), zámenné, zmluvy, zmluvy o pôžičkách, ktorých súčasťou je uznanie záväzku dlžníka a vyhlásenie povinnej osoby podľa Exekučného poriadku. V súvislosti s vypracovaním zmluvy poskytujeme kompletné právne poradenstvo, vrátane súvisiacich úkonov. Ak sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti, vypracujeme návrh na vklad do katastra, zabezpečujeme zastupovanie v katastrálnom konaní, vrátane konverzie dokumentov z listinnej do elektronickej podoby a elektronické podanie do katastra nehnuteľností.

V súvislosti s obchodnými spoločnosťami notár najčastejšie osvedčuje priebeh valných zhromaždení a zasadania právnických osôb. Okrem toho zabezpečujeme zakladanie a všetky zmeny v obchodných spoločnostiach.

Na žiadosť účastníkov osvedčujeme skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky.

Okrem už spomenutého osvedčenia o priebehu valného zhromaždenia a zasadania právnických osôb sa môže jednať o osvedčenie priebehu dobrovoľnej dražby, osvedčenie času predloženia listiny, osvedčenie o priebehu losovania, osvedčenie skutočností zverejnených na webovej stránke, osvedčenie vyhlásenia o vydržaní, prípadne skutočnosti ustanovené osobitným predpisom (napríklad o splnení podmienok pre zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane).

Na základe žiadosti oprávnenej osoby zabezpečujeme registráciu záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, registráciu zmien údajov o záložnom práve, začatie výkonu záložného práva a výmaz záložného práva v registri záložných práv.

Závet môžete spísať u notára formou notárskej zápisnice. Výhodou je odborné vyhotovenie a tiež povinná registrácia závetu v Notárskom centrálnom registri závetov. Vďaka tomu si môžete byť istý, že sa závet pri prejednávaní dedičstva zaručene nájde. V tejto súvislosti vypracovávame aj listiny o vydedení a rozhodnutia o voľbe práva.

V súvislosti s dedičskou agendou je notár poverený príslušným súdom, aby vykonal potrebné úkony vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi podľa zákona 161/2015 (Civilného mimosporového poriadku) a súvisiacich právnych predpisov. Súdneho komisára si klient nemôže vybrať.

Notár do notárskej úschovy prijíma :

  • závety,
  • iné listiny (ak dokáže posúdiť ich obsah) a listinné cenné papiere,
  • peniaze, ak boli notárovi odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi, alebo aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu,
  • hnuteľné veci, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku.

Zabezpečujeme zaregistrovanie dobrovoľnej dražby do Notárskeho centrálneho registra dražieb. Realizujeme tiež zmeny oznámenia o dobrovoľnej dražbe, upustenie od dražby, zmarenie a neplatnosť dražby, výsledok dražby. Osvedčujeme aj priebeh dobrovoľnej dražby, ako jednu z právne významných skutočností.