Činnosť notára

Notárska činnosť
 • Notár je verejný činiteľ, štátom určená osoba, ktorá vykonáva notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. 
 • Poslaním notára je poskytovanie notárskych služieb  nestranne a nezávisle tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy všetkých účastníkov právneho úkonu. Notár je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi. Pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa a je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.

Notárskou činnosťou je:

A. Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

 • zmluvy a dohody (napr.: kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, zaopatrovacie zmluvy, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,  atď.)
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov
 • zakladateľské listiny/zmluvy obchodných spoločností
 • závety, listiny o vydedení
 • listiny o iných právnych úkonoch (napr. exekučný titul)

B. Osvedčovanie právne významných skutočností  

Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky,  sú to najmä osvedčenia:

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácii zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní vlastníctva k nehnuteľnosti
 • o iných skutočnostiach (napr.  o priebehu žrebovania, o osvedčení zhody osobných údajov pre potreby obchodného registra)

C. Konanie vo veciach notárskych úschov

Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy:

 • listiny (najmä závety a listiny, ktorých obsah je možné posúdiť)
 • peniaze a cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi (napr. pri prevode nehnuteľností vydanie kúpnej ceny až po o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra)

D. Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)

Notár na základe žiadosti registruje záložné práva k hnuteľným veciam, pohľadávkam, k podniku, alebo jeho častiam, zmeny v registrovaných údajoch,  začatie výkonu záložného práva a taktiež  výmaz záložného práva.

 

NCRzp je verejný register, každý má právo nahliadať do registra záložných práv a požadovať z neho výpisy. Notár na žiadosť vydá výpisy z tohto registra, resp. potvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je.

Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo) 

Notár pri  osvedčení vyhlásenia určenej právnickej osoby o splnení podmienok pre zápis do tohto registra  vykoná  registráciu  a vydá   o tom osvedčenie. Registračné obdobie je od 1. septembra do 15. decembra.

Notársky centrálny register závetov (NCRza)

V NCRza sú registrované všetky závety, listiny o vydedení, odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti,  ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice alebo ktoré notár prijal do úschovy.

Notársky centrálny register dražieb (NCRdr)

Notár na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov o dobrovoľnej dražbe do Notárskeho centrálneho registra dražieb a vydá o tom žiadateľovi potvrdenie. Notársky centrálny register dražieb obsahuje zoznam vyhlásených dražieb. Tento zoznam musí obsahovať najmä predmet dražby, mená/údaje dražobníka, navrhovateľa dražby, miesto a čas konania dražby.

Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop)

Každý jeden podpis, ktorý bol osvedčený na Notárskom úrade, sa nachádza pod číslom v tomto centrálnom registri aj s údajmi žiadateľa. Notár vedie knihu osvedčených podpisov v materiálnej podobe, ktorá obsahuje poradové číslo, dátum vykonania úkonu, poradové číslo legalizácie pridelené Notárskym centrálnym registrom osvedčených podpisov, podpis osoby, ktorej podpis sa legalizoval. Adresát úkonu, ktorý má k dispozícii listinu, na ktorej sa legalizácia vykonala, môže prostredníctvom internetu (na web stránke komory www.notar.sk) preveriť po zadaní údajov /po zadaní poradového čísla pre legalizáciu; mena a priezviska osoby, ktorej sa legalizácia vykonala; jej rodného čísla, prípadne dátumu narodenia/, či sa tento notársky úkon v Slovenskej republike toho dňa vykonal a ktorý notár ju vykonal.

Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz)

Obsahuje notárske zápisnice spísané notárom a iné listiny ukladané do registra listín na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Notár zabezpečí uloženie notárskej zápisnice v elektronickej podobe do registra listín v deň jej spísania a na žiadosť zabezpečí uloženie prvopisu akejkoľvek listiny v elektronickej podobe v registri listín.

Adresát úkonu, ktorý má k dispozícii notársku zápisnicu, si na internete (na web stránke komory www.notar.sk) po zadaní údajov spisovej značky N, spisovej značky NZ a dátumu spísania notárskej zápisnice môže preveriť, či takáto notárska zápisnica bola toho dňa v Slovenskej republike spísaná a ktorý notár ju spísal. K obsahu notárskej zápisnice sa nie je možné dostať. 

Notársky osobitný register (Nor)

Notár môže vydávať odpisy z údajov zapísaných v osobitných registroch a osvedčovať ich správnosť, napríklad vydávať výpisy z obchodného registra použiteľné na právne úkony alebo vydávať kópie listín uložených v zbierke listín obchodného registra. Z údajov zapísaných v notárskych centrálnych registroch notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami. 

E. V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár: 

a) poskytovať právne rady,

b) spisovať iné listiny (napr. plnomocenstvá, rôzne listiny potrebné k zápisu obchodných spoločností do obchodného registra)

c) vykonávať správu majetku a zastupovať v súvislosti so správou ich majetku

d) poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní (vrátane podania návrhu na vklad v elektronickej podobe za polovičný správny poplatok) 

F. Ďalšie činnosti, zverené do pôsobnosti notára osobitným zákonom, najmä v konaní o dedičstve

Notár  ako poverený súdny komisár vedie dedičské konanie, počas ktorého vykoná všetky úkony smerujúce k jeho ukončeniu a usporiadaniu majetku patriaceho do dedičstva v prospech dedičov. Notár ako súdny komisár pôsobí z poverenia súdu za odmenu a vydáva vo vlastnom mene osvedčenie o dedičstve, resp. pripravuje všetky potrebné podklady pre vydanie uznesenia súdu.